Kelpien är en relativt frisk ras, men som hos alla andra raser så finns det lite sjukdomar. Sen ska man veta att allt inte är ärftligt. Man kan faktiskt bli sjuk ändå. Det som i de flesta fall ger en fingervisning om arvbarhet är ÅLDERN då sjukdomen visar sej och även om det finns nära släkt med sjukdomen. 
Tex. en gammal hund utan EP i släkten som får epileptiska kramper, har ofta en annan bakomliggande orsak. Likaså om en gammal hund har "blåsljud" på hjärtat, dvs. att det läcker lite i någon av klaffarna. Detta är även ett åldersrelaterat tillstånd.

The Kelpie is a relatively healthy breed, but as with all other races, there are some diseases. Then you should know that everything is not hereditary. You can actually get sick anyway. That which in most cases gives an indication of heritability is the AGE when the disease turns out, and although there is a close relative with the disease.
Tex. an old dog without EP in the family that may
get epileptic seizures, often have a different underlying cause. Likewise, if an old dog has "murmur" of the heart, ie it leaks a bit in one of the valves. This is also an age-related condition.

 


Vad gäller hälsa så redogörs här för vad som kan vara värt att notera, som jag tycker är relevant. Jag svarar på frågor om "allt annat och övrigt" - bara att ringa och fråga :-)

Och vad är relevant i mina ögon?? 
Sjukdomar som uppträder i yngre ålder och/eller som kan tänkas misstänkt ärftliga. Tex. epilepsi, eller hundar som får blåsljud på hjärtat "tidigt" och/eller som dör i snabbt påkommen hjärtsvikt i "yngre år", dvs. före 10 års ålder. 
Om en hund får ett litet blåsljud på hjärtat när den är ~ 10 år och som inte utvecklas/fortskrider snabbt, utan dör av något annat flera år senare, så är inte den sortens hjärtfel som jag syftar på.

As regards health as outlined here what might be worth noting, that I think is relevant. I will answer questions about "anything and other" - just call and ask:-)

And what is relevant in my eyes??
Diseases that occur in younger age and / or who might suspect hereditary. Tex. epilepsy, or dogs who get heart murmur "early"
and / or dying of heart failure quickly caught in the "younger years", ie before age 10.
If a dog gets a small heart murmur when it is ~
10 years who do not develop / progress quickly, but die of something else several years later, this is not the kind of heart that I'm referring to.


Jag nämner även kryptorchida hanar. Dvs. när hunden saknar en eller båda testiklarna i pungen. Det är inte det värsta som kan hända, men så klart inget som man önskar. Både mor och far måste bära anlaget för att en valp ska bli kryptorchid. Det var förr ganska vanligt bland kelpie med kryptorchider och det förekommer kanske något mera än i andra raser.

Vad gäller tandantal så tycker jag att det är värt att hålla koll på, men inget som redovisas individ för individ! 
Jag har några som saknar en eller två P1:or och några som saknar en eller två P2:or. Inget större än det borta. Vill någon veta vilka hundar som har någon tandförlust så är det bara att fråga!
Nämner ändock bett. Står det inte något om bett så har hunden korrekt saxbett. 

I mention also cryptorchid males. Ie when the dog is missing one or both testicles in the scrotum. It's not the worst thing that can happen, but of course no one wants. Both mother and father must carry the gene for a puppy to become kryptorchid. It used to be quite common among kelpie with cryptorchids and there is perhaps some more than in other breeds.

As for tooth number, I think it's worth keeping an eye on, but nothing that reported individual at!
I have a few that are missing one or two P1 and some who are missing one or two P2. Nothing bigger than it's gone. Would anyone know which dogs have no tooth loss, just ask!
I mention bite also. Is it not written anything about the bite so the dog has a proper bite.

 

Det går att läsa mera om mina tankar och prioriteringar i aveln HÄR 
You can read more about my breeding priorities HERE

Det viktigaste är att man vet så mycket som möjligt om hundarna man avlar på och deras släktingar. Det är mycket viktigt att alla uppfödare rapporterar in till Kelpieklubbens avelsråd om defekter som dyker upp. Jag kontaktar alltid avelsrådet innan en parning för att i möjligaste mån undvika att para två hundar som kan tänkas bära på "samma fel" - vad än det gäller - tex. mentala brister eller en ev. sjukdom. 
Tyvärr rapporterar inte alla in. Det tycker jag är ledsamt. Att man inte har det på en hemsida är en annan sak, det är upp till var och en.
Jag har också koll på de flesta av mina uppfödda hundars avkommor hos andra uppfödare, berättar det för avelsrådet om det finns något att berätta, väger in det i aveln och berättar för mina valpköpare om så. 
Dock så skriver jag inte om andra uppfödares hundar på min sida.

The most important thing is that you know as much as possible about the dogs you breed and their relatives. It is very important that all breeders will report into Kelpieklubbens breeding councils of defects that arise. I always contact the Breeding Council before mating to avoid as far as to mate two dogs that might bear on "the wrong" - whatever the case - eg. mental deficiencies or possible disease.
Unfortunately, not all report
ed. I think that's sad, but I guess that is an utopia. That you do not have it on a website is one thing, but please report it to the Breeding Council.
I also have an eye on most of my dogs bred offspring of other breeders,
tells the Council for breeding if there is something to tell, considering it in the breeding and tell my buyers if so.
However, as I do not write about other breeder dogs at my side.

STILL NEED TO BE TRANSLATED TO ENGLISH....
____________________

M = male/hane F = Female/tik

MH = ( young dogs ) mental desciption
Korning = big mentaltest + showpart and HD OK ( A/B ) and testicles OK KORAD = if both done / approved in both - the title KORAD. Gk = approved.
Bruks = Swedish Working dog clubs competions - as tracking/seaching for people/messagedog/patrolwork ( protectionwork ) + obedience + articlesearch. 4 levels - in elite the the SEBCH can be taken. Spår = tracking. Sök = searching.
Lydnad = obeience.
Utställning = show. CK = championquality. BIR = BOB. BIM = BOS.
Cert/CAC = certificate for championtitles in most disiplins. ( 3 needed for CH )
Övrigt = other things of relevance. Patella = knee. Gk vallanlagstest = approved herding instinct test.
SEUCH = Sw. showCH SEBCH = Sw. WorkingCH  SELCH = Sw. ObedienceCH  SEVCH = Sw. Wildtracking CH

All Heart checks of my bred dogs are written here instead of in the statistics, as they are subjects to be checked more than once in a lifetime

A-kullen, född 1995  STAMTAVLA

Namn Ace M Attack M Angus M Akeera F
HD Ua = A or B, the old system. Ua Ua Ua
ED - - - -
MH Ja - ( MUH = "old" MH ) Ja - MUH Ja - MUH Ja - MUH
Korning KORAD ( Gk mentaldel, men inoff. pga. ålder )
Gk exteriör
Gk/appr. mentaltest KORAD
Bruks Uppflyttad till lägre klass spår
Level 2
Uppflyttad till lägre klass spår
Level 2
Uppflyttad till lägre klass spår
Level 2
Uppflyttad till lägre klass spår
Level 2
Lydnad - 2:a pris in elite class LP elit  1:a pris klass 1
Utställning CK CACIB BIR CK BIR - Cert BIM
Agility 2 cert i hopp 1 cert i agility
SM-lag 2002
SM individuellt 2003 & 2004
- - -
Övrigt Gk karaktärsprov Gk karaktärsprov

Eyes clear
Kryptorchid Gk karaktärsprov
Litet överbett

Small overbite


B-kullen, född 1996  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Batman M Buse M Besko M Birka F
HD Ua/A or B, the old system Ua - Ua
ED - - - -
MH Ja Ja - Ja
Korning KORAD - - KORAD
Bruks SEBCH i spår
CACIT
Uppflyttad till högre klass sök/level 3 - SEBCH i spår
Uppflyttad till högre klass sök/level 3
Lydnad - - - SELCH
Utställning SE UCH CACIB BIR - - SEUCH
CACIB BIR
Agility - - - -
Övrigt TJH bevakning/military patrol dog
Patella OK
Pålagring på L3 och L5. 
L3 enl. vet. troligen en skada.

Artrosis at L3 and L5 - re. to vet. from accident??
TJH räddning

Rescue dog
Kryptorchid
Förolyckad före 1 års ålder.
 Accidently dead before 1 year.
Kryptorchid
SEVCH
Gk vallanlagstest
Patella OK


C-kullen, född 1999  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Curry M Crim M Cobby M Cingo M Cina F Canga F Ciska F Crydda F
HD A A A B A A A A
ED 0-0 0-0 - 0-0 0-0 0-0  0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning - KORAD - - KORAD KORAD Ej gk mentaldel -not appr.
Gk/appr. exteriördel
KORAD
Bruks - Gk lägre spår/level 2 Gk appell spår/level 1 - Uppflyttad till hkl spår/level 3 - Uppflyttad till lägre spår/level 2 Uppflyttad till lägre spår/level 2
Lydnad 1:a pris klass 1 - 1:a pris klass 1 - 2:a pris klass 2 - 1:a pris i elitklass 3:de pris klass 3
Utställning 1:a ökl Cert
BIM
CK
BIM
- 2:a bkl 1:a ukl 2:a ökl CK i jkl
2:a ökl
Agility Uppflyttad till agility 2 - - - - - - -
Övrigt - - Epilepsi Hjärtsvikt vid 9 års ålder
Överbett

Heartinsuff. at 9 years
Overbite
- - Juvercancer på äldre dagar

Mammarcancer in older days
Litet överbett
Muskulära besvär i ryggen

Small overbite
Muscular problems in the back


D-kullen, född 2000  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Black Dracula M Black Dajm M Dyrka F
HD A B C
ED - - -
MH Ja Ja Ja
Korning KORAD - Gk mentaltest
Bruks Gk högre spår/level 3 Flertalet cert i spår/ many certs in tracking Uppflyttad till högre spår/level 3
Lydnad 1:a pris elitklass - 1:a pris klass 2
Utställning 1:a ökl & bkl - CK
Agility - - -
Övrigt Patella OK SM spår 2007
Kryptorchid
Litet blåsljud upptäckt i samband med anaplasmos i 7-årsåldern, avlivad av andra orsaker ~11 år

Light heartmurmur discovered in 7 years of age - dead by other reasons at ~ 11 years.
-


E-kullen, född 2000  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Ery-Max M E-Kvick M Ettra F Embla F Extra F Exa F
HD B - B A D B
ED 0-0 - 0-0 0-0 - 0-0
MH Ja - Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD - KORAD KORAD KORAD
Bruks Gk elit spår & elit sök/elite - SEBCH SESPCH
Cert i sök
Uppflyttad till högre spår/level 3 - Gk högre spår/level 3
Lydnad 1:a pris klass 2 - SELCH
1:a pris i klass 3
- 1:a pris i klass 3
Utställning Cert BIR - SEUCH INTUCH SEUCH - Cert
Agility - - - - - -
Övrigt Patella OK Död efter olyckshändelse i ung ålder/dead in an accident in puppy age Svensk mästare i spår 2009
2:a Årets brukshund & spårhund 2007
Nordiska mästerskapen 2009
Gk vallanlagstest
SEVCH
2 x gk i rallylydnad nybörjarklass
Patella OK
Hade ett litet blåsljud på äldre dagar, som inte påverkade henne.
Rygg OK vid röntgen vid 12,5 års ålder. Röntgades i samband med carcinom i analsäcken, som spred sej och fick avlivas vid 12 år och 8 månaders ålder för det.
Had a light heartmurmur in comb. with erlichia/anaplasmosis in older days - no progression. Got a carcinoma in the analgland that spread and had to go at 12 years and 8 months of age.
Patella OK

Autoimmun hemolytisk anemi
- Patella OK
Besvär från L7S1 på äldre dagar/back problems in older days


F-kullen, född 2002  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Fnissa F Furia F Fajta F Fuska F Fäkta F Festa F
HD A B A B A B
ED 0-0 0-0 - 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD KORAD KORAD KORAD Ej gk mentaldel KORAD
Bruks SEBCH SESÖCH 
Cert i spår
Uppflyttad till högre spår Uppflyttad till elit spår Gk lägre spår Uppflyttad till lägre spår -
Lydnad - - - - - -
Utställning SEUCH CK 2:a ukl Cert CK CACIB BIR -
Agility - LPI 2 cert i agility
Hoppklass 3
1.a pris klass 2 - 3:de pris klass 1
Övrigt SM-silver i sök 2008
Gk vallanlagstest
Patella OK

Heartinsuff. at 12 years
Patella OK

Gk vallanlagstest
2 x gk i fortsättningsklass i rallylydnad
Patella OK
Patella OK Patella OK
Opererad för diskbråck
Litet blåsljud i yngre år - när? 6 år?
Blev 11,5 år.

Hernia in the back.
Heartmurmur at 6 years? Lived to 11,5 years.
-

G- & H-kullens pappa diagnostiserades med blåsljud på hjärtat vid fem års ålder i samband med ett veterinärbesök av annan anledning. EFTER att hans totalt 3 kullar var födda. Ett U/S visade klaffläckage. Ville avlivades i ca: 8 års ålder av begynnande hjärtsvikt som behövde medicineras / G & H-litters father was diagnosed with a heart murmur at the age of 5 during a vet. visit for another reason. After his total of 3 litters were born. The U/S showed valvular leak. Ville was put to rest in about 8 years of age of onset heart failure who needed medication.

G-kullen, född 2003  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Gary M   M Godis M Gino M Glittra F Glufsa F Gnistra F Gina F
HD A A B B B A A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD KORAD Ej gk mentaltest
Gk exteriördel
KORAD Ej gk mentaltest
Gk exteriördel
- KORAD
Bruks Uppfl. hkl spår/level 3 Gk elit sök
Uppfl. elit spår/elite
2 cert i sök
SEBCH i spår/CHAMPION Gk hkl spår/level 3 1 cert i spår Uppfl. lkl spår/level 2
Lydnad 2:a pris lydnadsklass 1 2:a pris lydnadsklass 3 - SELCH/CHAMPION - - 1:a pris lydnadsklass 2
Utställning 1 cert SEUCH
BIR
CACIB 
2:a bkl SEUCH NUCH INTUCH
BIR
NORDJV-03
CK
BIR
1 cert 1 ökl
Agility - - - - - - -
Övrigt Patella OK
Blåsljud vid 7-8 års ålder, död i hjärtsvikt vid 11 års ålder

Heartmurmur T 7-8 years, heartinsuff. and put to rest at 11.
TJH
Patella OK
Ryggbesvär

Backproblems, probably muscular
Deltog på SM 2009
Patella OK
Ryggbesvär, troligen från L7/S1

Backproblems, probably from L7/S1
Patella OK
Rally N gk
Patella OK Patella OK Patella OK
Blåsljud i 6-7 års ålder, död i hjärtsvikt vid 10 års ålder

Heartmurmur T 6-7 years, heartinsuff. and put to rest at 10.

G- & H-kullens pappa diagnostiserades med blåsljud på hjärtat vid fem års ålder i samband med ett veterinärbesök av annan anledning. EFTER att hans totalt 3 kullar var födda. Ett U/S visade klaffläckage. Ville avlivades i ca: 8 års ålder av begynnande hjärtsvikt som behövde medicineras / G & H-litters father was diagnosed with a heart murmur at the age of 5 during a vet. visit for another reason. After his total of 3 litters were born. The U/S showed valvular leak. Ville was put to rest in about 8 years of age of onset heart failure who needed medication.

H-kullen, född 2004  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Hilton M Helge M Hamilton M Hedra F Heala F Härja F Hexa F
HD B B A A B A -
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 -
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja -
Korning KORAD KORAD KORAD - - KORAD -
Bruks 2 cert i rapport
Gk elit spår/elite
1 cert i spår Gk elit spår/elite - - Uppflyttad till lägre spår/level2 -
Lydnad 1:a pris elitklass 1:a pris klass 2 1:a pris  - - 1:a pris klass 2 -
Utställning CK SEUCH
CACIB
SEUCH BIR
- - - -
Agility - - - - - JA -
Övrigt SEVCH
Patella OK
SM i rapport 2008
Ryggbesvär, troligen muskulärt

Backproblems, probably muscular
Patella OK
Blåsljud vid 8 års ålder. Lätt hosta i 10 årsålder, hittad död utan att man vet orsak 2014.

Heartmurmur at 8 years, light cough at 10. Found dead at 10 with not knowing the reason.
TJH
Gk vallanlagstest
Patella OK
- Har haft perioder med anemi, som behandlats med cortison med god effekt.

Periods with anemia, treated with some cortison - good effect.
Gk vallanlagstest
Patella OK
Blåsljud i 7-8 års ålder. Död i hjärtsvikt nästan 11 år gammal.

Murmur at 7-8 years, insuff. and put to rest at 11.
Avlivad före 1 års ålder pga. skada

Put to rest before 1 year re. to accident.


J-kullen, född 2005  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Joo-Då M Jingle M Jippie-Kay-Ey M Jack-Hilding M Jizza F Jubla F Jet F
HD A A B A A A A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD GK mentaldel - - KORAD - KORAD
Bruks - Gk appell spår - Hkl spår - - -
Lydnad - 1:a pris klass 2 Flera 1:a pris elitklass 3:de pris klass 1 - 3:de pris klass 1 1:a pris klass 1 i Finland
Utställning 2 ukl - German Youthchampion
2 cert & CACIB
1 + HP ukl CK R-CACIB 2 ukl 4 finska cert BIR
Agility - - - - - - -
Övrigt Patella OK
Eyes clear

Avlivad 2018, pga hastigt uppkomna ryggbesvär
Patella OK
Epilepsi

Jingle hade som liten balansproblem upp till ca: 11 veckors ålder, med lite restsymptom, satt lite lutad åt höger när han var trött. 

Balanceproblems up to 11 weeks old - than OK.
Patella OK
Eyes clear 

Avliden 2020, 15 år gammal.
Patella OK
Avlivad i ung ålder för hög stressnivå/svimning, dock inga kramper. Kan kanske ha varit

Excercise induced collapse??
High stress, no convulsions - EIC?
Patella OK

Avliden
Frisk hela livet. Fick sluta sina dagar i juni 2021, nästan 16,5 år gammal. Patella OK

Avlivad, beteendeförändringar efter kastration.

 

K-kullen, född 2005  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Kurt M Kalle M Kitos M Khan M Kylie F Klura F Kex F Kirra F Kanonkula F
HD B A B A A A A B B
AD 0-0 0-0 0-0 - 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD *Ja KORAD
i Finland - gk
-
Gk ext.
KORAD KORAD KORAD - KORAD KORAD
Bruks    -      - Hkl sph/level 3 Gk appell/level 1 Hkl sph & bev./level 3 *Lkl sph/level 2 Lkl sph/level 2 Gk lkl sph/level 2 Lkl sph/level 2
Lydnad 2:a pris kl. 2 TK1 TK2 1:a pris kl. 3    - SELCH
SM 2011
SM 2012 - 14:de placering
1:a pris kl. 1      1:a pris lydn.kl. 1 LPI
1:a pris kl. 2
LPI LPII
2:a pris klass 3
Utställning CK & BIR
FINUCH,
RUSCH, LITUANIANCH RUSSIAN V-07
C.I.E.
BIR Veteran
CK & BIR 1:a ökl
SEUCH FINUCH NOUCH
SV-07
CACIB
BIG-3 SBK
2:a bkl      - SEUCH    -
Agility    - 3 cert i agility
2 cert i hopp
Kvalad till Finska Mästerskapen 2010, 2012, 2013,
 
2014,
2015
   -    -     -     -     -       - SE Ag(hopp)CH
SE AgCH
SM-kval 2013
RLD N RLD F RLD A
Övrigt Patella OK *Gk mentaltest i Finland
BH
Patella OK
Ögon ua
Exp.  Finland
Gk i nybörjarklass rallylydnad

Avliden 2020
Tävlar NW2

Avliden 2020
Patella OK
Exp. Norge

Omplacerad pga. allergi, avlivad efter en incident med bett i nya hemmet.
Patella OK
GK vallanlagstest
CACIOB
Rallylydnad
"Skärpning" på ett par ryggkotor
Tumörer i lungorna, avliden 2014

Lung tumors.
*TJH FM
Patella OK

Avliden 2019
    - Patella OK
GK vallanlagstest
Patella OK
GK vallanlagstest

Dead 2017 from a spleen tumor.

L-kullen, född 2006  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Likör M Lattjo M Lillipilli F
HD A Röntgad i Österrike. Sned bild, troligen B-B. A
ED 0-0 0-0 0-0
MH Ja Nej Ja
Korning KORAD - KORAD
Bruks * Lkl spår/level 2 - -
Lydnad - - -
Utställning 1:a HP jkl - 1:a ökl
Agility - Ja, i Österrike -
Övrigt *TJH FM
Patella OK
Avliden 2019
Kryptorchid

Avliden 2020
Patella OK

Avliden 2019

M-kullen, född 2007  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM 

Namn Mac Shadowfax M Monster M Melker M Makaber M Mocca F Minerva F
HD Lösa höftleder B A B B (A/B) B
ED OK - ej officiellt avläst 0-0 0-0 Not done 0-0 0-0
MH Nej Ja Ja Ja  Ja Ja
Korning - KORAD KORAD Godkänd mentaldel - Ej gk mentaldel
Gk exteriördel
Bruks - Uppfl. hkl spår/level 3 Uppfl. ekl spår/elite - Gk ekl spår, gk hkl sök, uppfl. elit bevakning/patrullhund/elite Gk ekl spår/elite
Lydnad - LPI
3:de pris lydn.kl. 2
2:a pris lydn.kl. 3 1.a pris lydn.kl. 1 LPII
SELCH
LPI LPII LPIII
2.a pris elitklass 
Utställning - 1:a + HP jkl & ukl
NORDJV-07
- - 1:a ukl SEUCH
BIR
Latvia CH
CACIB
Agility Agilityklass 2 - - - - -
Övrigt Bor i Österrike
Patella OK

Avliden 2019
Gk vallanlagstest
Patella OK
Kastrerad pga. prostataproblem

Desexed re. to prostate problems

Avliden 2018
Patella OK
Kroksvans

"Hooktail"

Avlivad efter långdragen senskada
Kastrerad pga. prostataproblem

Desexed re. to prostate problems

Avliden 2020
TJH FM
Patella OK
Avlivad 2014 -utvecklade social osäkerhet 

Put down 2014 - started to be socially insecure
Gk vallanlagstest
Patella OK
SEVCH

Avlivad maj 2019
Tumör i mjälten

N-kullen, född 2007  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Nöjje M Nytta F
HD B B
ED 0-0 0-0
MH Ja Ja
Korning KORAD KORAD
Bruks Uppfl. ekl sök Uppfl. lkl spår
Lydnad 1:a pris i lydn.kl. 1 1:a pris i lydn.kl. 2
Utställning - 1:a HP ukl
Agility - -
Övrigt Patella OK
Avliden 2019
Patella OK
Avlivad 2021, då hennes ägare tyvärr hade sviktande hälsa.

O-kullen, född 2008  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Black Out M Orka F
HD B B
ED 0-0 0-0
MH Ja Ja
Korning KORAD KORAD
Bruks Uppflyttad till lägre klass spår/level 2 SE BCH SE SPCH SE PTRHCH
SM kval 2012 & 2015
Årets patrullhund 2016
Utställning - SEUCH C.I.B. LUXCH BIR BIM 
SE V-10
Lydnad LD
Uppflyttad till class 1
1:a pris klass 2
Agility - -
Övrigt Patella OK

Gk NHAT

Rallylydnad
Patella OK

Eyes clear 2010 & 2014

Gk vallanlagstest

Gk NHAT

Viltspårchampion

Also shoulderlimbs and back free - X-rayed when she was limping on her right frontleg -  which was fromligamentdamage 

P-kullen, född 2009  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Pajas M Pirat M Plexus M Piraya F Prima F Payday F Pirra F Panthea F Pi F
HD A A A A A A
Röntgad i Finland
A A A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Korning  GK mentaldel
Ej gk exteriördel
KORAD - KORAD KORAD KORAD KORAD - KORAD
Bruks  Certpoäng i spår/elite Uppflyttad till lägre klass spår/level 2 - Uppflyttad till elitklass spår/elite Uppflyttad till högre klass spår/level 3 - Cert i sök, cert i spår
BRUKSCHAMPION
10:a på SM i sök 2017
- Uppflyttad till lägre klass spår/level 2
Lydnad LPIII LPII - 1:a pris i klass 2 LPI - LPI
1:a pris klass 2
- SELCH/CHAMPION
Utställning VG CK & BIR - SEUCH CK - Very good Excellent 1 jkl
Agility & rally - - - RLD N
RLD F
Gk rally A
RLD N
RLD F
RLD A
RLD M
- - AG3 -
Övrigt Patella OK 
Överbett
Gk DP 1

Overbite
Anemia in 9,5 years of age, treated and OK.
Avliden 2021 efter en tids magproblem och gångsvårigheter på ena bakbenet som kom plötsligt.
DLE in 7 years of age. Treated and OK
(9,5 years when writing)
Avliden 2019
Patella OK

Avlivad i 10 års ålder. Flera orsaker.
Gk vallanlagstest
Patella OK
Patella OK

Ryggproblem på äldre dagar.

Avlivad 2021 pga av hjärtsvikt.
Patella OK
Eyes clear
Bott i Finland, nu i Sverige

Patella OK
TJH FM

 

Avlivad 2022 pga hjärtsvikt

Bor i Slovakien

Patella OK

Gk vallanlagstest

Gk NHAT

Avlivad 2021 pga hjärtsvikt.
Patella OK

Q-kullen, född 2009  STAMTAVLA  MH-DIAGRAM

Namn Q M Qrut M Quling M Qayenne F Qvicka F Qila F Quta F
HD A A A B B  (A/B) A
Röntgad i Finland
A
ED 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning - KORAD KORAD KORAD Ej gk mentaldel/not approved MT Ej gk mentaldel/not approved MT -
Bruks - Cert i spår/elite Godkänd i elitklass spår/elite BRUKSCHAMPION
SM kval i spår 2014
2015
2016
2017 SVENSK MÄSTARE i spår
- Uppflyttad till klass 3 i spår i Finland/elite in Finland -
Lydnad - 1:a pris klass 2 2:a pris elitklass LPII LPIII
- 2:a pris elitklass
-
Utställning - Very good - SEUCH/CHAMPION CK CACIB 
BIR BIM
2 Cert CACIB BIR -
Agility - - - - - 1 pinne i agilityklass 1 -
Övrigt Patella OK Patella OK

Avliden 2020, hjärtsvikt/MMVD.
Gk vallanlagstest
Knäröntgad av misstag - ua

Hypothyreos 8 år gammal.

Avliden 2021 pga ålder/stelhet/hältor. 
Patella OK
RLD N
Uppflyttad till NW2

Avliden 11 år gammal, troligen levercancer.
Patella OK Bor i Finland
Gk BH-prov
RTK1 & 2

Avliden 11 år gammal. Rygg- och magbesvär.
Patella OK
Tyvärr avlivad pga. mentala brister

Put down re. to bad mentality
Fears and huge dogaggressions

R-kullen, född 2010  STAMTAVLA  MH-ÖVERSIKT

Namn Rio M Robbie M Rolex M Reka F
HD A A A A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD Ej gk - tillräckligt med poäng, men 2:a på skott. GK mentaldel KORAD
Bruks  Gk elit  spår/elite Uppfl. till lägre klass sök/level 2 Certpoäng i spår/elite
Uppflyttad till högre klass sök
Uppfl. till lägre klass spår/level 2
Lydnad LPII 1:a pris klass 2 LPII LPI
Utställning Excellent - - Excellent
Agility - - - Agilityklass 2
Hoppklass 3
Övrigt Patella OK Eyes clear - 2012 Patella OK
Just mention it, as people say DCM! when a heart is dilated. The vets. say they have not seen primary DCM in kelpies. Dilatation from endocardos yes - that is the progress - but not the illness primary DCM. Put to sleep in the age of 6 years after 1 year of heartinsufficiense from dilatation.
The heart was sent for autopsy and there was no signs of primary DCM. The right side was more affected than the left side.
Valves were normal.
READ MORE HERE
Kryptorchid

Avliden 2021 pga akut diskbråck.
Gk vallanlagstest
Eys clear - 2016

S-kullen, född 2011  STAMTAVLA

Namn Sarek M Sting M Speja F Spexa F Stila F Smila F Steffie F
HD B A A B A C ( C/B ) A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0  0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD KORAD - KORAD KORAD - Gk exteriör Ej gk MT
Bruks Gk elit spår Godkänd  högre klass spår/level 3 SE BCH i sök / workingchampion Uppfl. till elit spår och 1 cert i rapport
SM rapport 2016 & 2017
Uppfl. till högre klass spår/level 3 Uppfl. till högre klass spår/level 3 -
Lydnad 1:a pris klass 2 1:a pris klass 3 LPI 1:a pris klass 3 SELCH
SM kval 2015
LPI
SELCH
LPI
2:a pris klass 2
Utställning Excellent SEUCH
BIR 
Very good - SEUCH
CACIB
BIR
Excellent  CK
Agility & rally - - - - Rally Champion - -
Övrigt Patella OK Patella OK

In the age of 5 years put to sleep from several reasons. Broken sesambones in the front paws - old and a new breakage -  and "loose" in the upperhand in the frontpaws, suspected hernia and patellas loose - grade 1. Patella 0/0 at 1 year of age.
Patella OK at 1 and 5 years of age

Allergi mot kvalster & damm

Light allergy to mites and "house dust"

SM searching 2018
Gk vallanlagstest

Patella OK at 1 and 5 years of age

SM messegedog 2016, 2017 & qualie 2018
Gk vallanlagstest

Patella OK at 1 and 5 years of age

Eyes clear 2016

SM lydnad 2015

Gk NHAT
Gk vallanlagstest

Patella OK

Gk NHAT
Hade lokal demodex runt 1 års ålder  - helt borta.
Gk vallanlagstest

Had local demodex in the age around 1 year - went away and never came back.

Avlivad 2020, hade artroser och ryggbesvär,

T-kullen, född 2011  STAMTAVLA

Namn Tage M To Do M Trix M Tarras M Tinka F Tarana F
HD A A A A A B
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja - Ja Ja
Korning Gk MT KORAD - - KORAD Gk på finska korningen
Bruks - Gk högre klass spår
Gk lägre klass sök
- - Certpoäng i spår -
Lydnad - LPIII
1:a pris elitklass
- - 1:a pris klass 3 -
Utställning - SEUCH
Flera CACIB & BIR
SE V-13
LUXCH 
LUX W-14
- - 2 cert
CACIB

BIM
FI UCH 
BIM
Agility - - - - - -
Övrigt Patella OK
Kryptorchid -
most likely by an accident. 
Tage had his testicles down early and very, very  well developed at 8 weeks of age. Unfortunately he got a big, heavy bookcase over him at 9 weeks of age. One testicle went up and got stuck in the groin.

Litet blåsljud 8 år.
Patella OK
Eyes clear 2014 & 2016
Gk vallanlagstest
Gk NHAT
Patella OK
Kryptorchid
Kryptorchid Patella OK Bor i Finland
Eyes clear - 2014
Patella OK

Competes in water resque - two 1:st prices in class 2

V-kullen, född 2013  STAMTAVLA

Namn Viper M Viggo M Vittra F Vispa F
HD A B A B
ED 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja, i Finland
Korning - - - -
Bruks Uppflyttad till högre spår/level 3 Uppflyttad till lägre spår/level 2
Uppflyttad till högre sök
- -
Lydnad 1:a pris klass 1 2:a pris klass 1 - 1:a pris klass 1
Utställning 2 cert, R-CACIB & BIR CK & BIR - CK BIR-junior 1 cert
Agility - - - Klass 3
Övrigt Patella 0-0
Allergi mot kvalster
Patella check OK Social and gunsteady, but had some strange fears in several environments - more and more. Put to sleep in 2016. Bor i Finland
Patella 0-0
Has a small mitral valve insufficience, intermittent leak - leaking now and then.

W-kullen, född 2013  STAMTAVLA

Namn Woodoo M Wirre M Wix M Willy Wonka M Wela F Wissla F Whoopee F Wasp F
HD A A A A B A A A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja -
Korning Gk exteriördel/ej gk MT - KORAD KORAD - KORAD KORAD -
Bruks Godkänd högre sök/level 3
Uppflyttad högre spår/level 3
Uppflyttad lägre sök/level 2 Uppflyttad högre spår/level 3
Uppflyttad till elitsök/elite
Uppflyttad till lägre spår - Godkänd elitspår Uppflyttad till C spår i Norge -
Lydnad Uppflyttad till lydnad 1 1:a pris klass 3 LP I 1:a pris klass 1 - LPI LPII
1:a pris klass 2
- 1:a pris klass 1
Utställning - CK BIR SEUCH
2 CACIB
CK BIR
R-CACIB
- Cert BIR Cert & BIR Cert & BIM
Agility Uppflyttad till klass 2 i hopp
1 pinne i agility klass 1
- - - - - - -
Övrigt Eyes clear 2017
RLD N
RLD N RLD F Patella OK
Eyes clear 2016
Gk vallanlagstest
Eyes clear 2016 & 2018
Gk NHAT
RLD N RLD F
Desexed at 8 years re to prostae problems
Has a cyst in the splen
- Eyes clear 2016, 2017 & 2018
Patella OK

RLD N RLD F
Rally F

Avliden i hjärtsvikt 2019.
Obduktionen visade på endocardit.
Dead in heartinsufficiense 2019. The autopsy showed endocarditis.
Massive leak in the pulmonal valve and enlarged right chamber. A week later all heart enlarged. Has nothing to do with the MVD that she also had. Autopsy showed endocarditis. She had a moderate amount with Streptococcus canis and a severe amount of Clostridium perfringens in her lungs.
Bor i Finland
Patella OK


Wasp has in high activity situations got high body temperature - as up to 41 degrees and unstady. There have been many tests and bloodtests done, but the reason is not found.
Heartcheck showed a foramen ovale that had not shut it totally, but that gives no symptoms and is not inheritable. Can still closing by age too.
On the other hand, she is now doing well and is training and competing.

X-kullen, född 2013  STAMTAVLA

Namn X-On M Xter M Xanté M Xtas M Xeiko M
HD A A A A A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD Gk MT KORAD KORAD Gk MT
Bruks Gk elit spår/elite
2 cert i sök/elite
WORKING CHAMPION
2 cert i spår/elite
4 cert i sök/elite
Certpoäng spår/elite
SE BCH patrullhund
Certpoäng spår/elite
Gk elit bruks patrullhund
Uppflyttad högre spår/level 3
Lydnad LYDNADSCHAMPION/OB CH - LDII 1:a pris klass 1   LD, 1:a pris klass 1
Utställning SEUCH NO UCH
2 CACIB
BIR
- SE UCH NO UCH DK UCH =
NORDISK UCH
NORDIC JUNIOR WINNER-14

CACIB i Sverige och Danmark
SE UCH DK UCH
CACIB BIR
1 danskt cert & 1 R-cert
 
Agility - - - - -
Övrigt Kastrerad
SM lydnad 2019
Kryptorchid Chemical desexed at7 years re. to prostate problems
RLD N
Polisiär eftersökshund & TJH FM
SM TJH 2018 & 2019
Kryptorchid
Desexed at7 years re. to prostate problems

 

Y-kullen, född 2016   STAMTAVLA

Namn Yanco M Yankee M Yatzi F Yazz F
HD A A A B
ED 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja
Korning - Gk MT Gk exteriör -
Bruks Uppflyttad lägre spår - Uppflyttad högre spår -
Lydnad Uppflyttad till klass 1 - 1:a pris class 1 -
Utställning - - Cert & BIR  
Agility - - - -
Övrigt Rally N Kroksvans/hooktail
Overbite
Kastrerad/desexed
Gk NHAT Kastrerad/desexed re. to skendräktigheter/fantom pregnancies
Hypothyreos
Diskbråck i bröstryggen


Z-kullen, född 2017  STAMTAVLA

Namn Zorro   M Ztrajk  M Zacke Z  M Zwing  M Zeta  F Zyrah  F Zpana  F Znoka  F
HD A A A A B A B A
ED 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Korning KORAD KORAD KORAD KORAD KORAD KORAD KORAD KORAD
Bruks Certpoäng elitspår/elite GK  elit spår/elite - Certpoäng elit spår/elite WORKING CHAMPION - - Gk  elit spår/elite
Lydnad 2:a pris klass 1 1:a pris klass 1 - - LD
1:a pris klass 1
- Uppflyttad klass 1 LD LD1
Utställning Excellent Cert - - 2 cert & 3 BIR SEUCH Excellent - 2 cert & BIR
Agility - - - - - - - -
Övrigt Gk NHAT Rygg OK, patella OK vid 1 års ålder
Gk NHAT
Rygg OK - Rygg OK
Gk NHAT
Rygg OK, patella OK vid 1 års ålder
Ögon ua
Rygg OK
Gk doftprov NW1
2 TSM1 diplom
Gk NHAT
RLD N
RLD F
RALLY CHAMPION
Rygg OK
Ögon ua

 

Å-kullen, född 2020  STAMTAVLA

Namn Ånja  F Ål-Inn  F Åysan  F
HD D (B/D) ledslapp A B
ED 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja
Korning - - -
Bruks - Gk lägre spår Uppflyttad högre spår
Lydnad - - -
Utställning - - -
Agility - - -
Övrigt 2 diplom i NW TEM1 TJH FM  

 

B2-kullen, född 2020  STAMTAVLA

Namn Bob  M  Bill  M Bruce  M
HD B B B
ED 0-0 0-0 0-0
MH Ja Ja Ja
Korning - - -
Bruks - - -
Lydnad - - LD
Utställning - - -
Agility - - -
Övrigt - - -

 

C2-kullen, född 2021   STAMTAVLA

Namn C'Bobby   M C'Herbie   M C'Larry   M C'Tracy   F C'Tip   F
HD - - B A -
ED - - 0-0 0-0 -
MH Ja Ja - - -
Korning - - - - -
Bruks - - - - -
Lydnad - - - - -
Utställning   - - - -
Agility - - - - -
Övrigt - - - - -D2-kullen, född 2022  STAMTAVLA
Namn D'Heavy Fuel   M
D'Sultan of Swing   M
D'Walk of Life   F D' Love Over Gold   F D'Latest Trick   F D'Why Worry   F
HD - - - - - -
ED - - - - - -
MH - - - - - -
Korning - - - - - -
Bruks - - - - - -
Lydnad - - - - - -
Utställning - - - - - -
Agility - - - - - -
Övrigt - - - - - -