Heartdisease in dogs - in English below
UPDATED in English too January 2019


INFORMATION om MMVD, Mukomatös Mitral Valve Degeneration, en hjärtsjukdom

Januari 2019
Uppdatering relaterad till tidigare information, texten under här, från 2016.
Vi har i Kelpieklubbens avelskommité efter denna information och uppmaning av Lennart försökt att kartlägga utbredningen av MVD hos kelpie. Det förekommer en del hundar som får patologiska blåsljud långt före 10 års ålder pga. MVD och även hundar som drabbas av hjärtsvikt pga. MVD innan 10 års ålder. I Sverige, Norden, Europa och Australien. De som själva har drabbats i yngre ålder och som har gått i avel nedärver detta i större utsträckning än övriga. Det är värdefullt att kunna finna ett sätt att hitta dessa individer och undvika att de går i avel. Ultraljud är vad vi har till buds.

För att på säkraste sätt kunna kartlägga detta ansökte vi om central registrering nivå 1, dvs. att när man gör ett hjärtultra så rapporteras resultatet till SKK och läggs ut på Hunddata. I samband med detta tillfrågade SKK Jens Häggström och Ingrid Ljungvall, erfarna kardiologer på SLU, om deras åsikt. Vi har mailat och haft telefonmöte med dom och fick även tillfälle att komma en dag med hundar som har fått anmärkningar på ultraljud, så att dom kunde få titta på dom. Det konstaterades att det fanns en hund med MVD, övriga hade små läck i mitralisklaffen, men inga förändringar som vid MVD, Tre stycken friades, vilket är positivt! Man vill gärna se dom igen om ca: 1,5 år, för att se hur det ser ut då. Kanske är även övrigas små läckage fortfarande lika små? Kanske blir även dom friade då? Kanske är det inom normala variationer att det finns små läck? Eftersom man inte har undersökt detta tidigare, så får framtiden utvisa det. Hjärtan ser lite olika ut hos olika raser. Fysiologiska blåsljud förekommer, men för att veta detta måste man titta med ultraljud. Hjärtan kan se lite olika ut vid olika tillfällen vg. små läck. Det kan påverkas av stressnivå/blodtryck etc.
Vi väntar på mera återkoppling från Ingrid och Jens.
På en rak fråga vad som är värst, små läck eller förändringar på klaffen, svarade Jens förändringar på klaffen/MVD.

Återkommer med mera uppdateringar när vi har hört mera från SLU.

STORT TACK till Ingrid & Jens för all hjälp!

___________________________________________
     
Jag har i oktober 2016 träffat en av Sveriges mest kompetenta och kunniga ultraljudsveterinärer, tillika mycket skicklig på att titta på hjärtan, Lennart Nilsfors. Efter dagens samtal och utfrågning av Lennart, så har jag fått mycket information.
Jag jobbar själv på Kärl/Thorax-IVA (human sjukvård) och är delvis insatt i ämnet.


MVD kallades tidigare också mitralis endocardos. Ett annat, svenskt namn var "gammelhundshjärta", som ibland dök upp för tidigt. Även namnet mitralis insufficiens (MI) förekommer, men det är egentligen ett ord för att det läcker i klaffen.
På engelska (M)MVD, (Mukomatös) Mitral Valve Degeneration.

MVD är en sjukdom, där en del av det arvbara är åldern då det dyker upp. Det vanligaste är att man hittar ett blåsljud hos hunden och när man tittar med ultraljud så ser man att mitralisklaffen är lite förtjockad och lite stel.

Det är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hundar. Det har i alla tider funnits kelpies här och där med blåsljud, ibland vid 9-10 år eller äldre, men även yngre. Man har tidigare inte tagit någon direkt notis om det, utan kallat det för "gammelhundshjärta" eller "hundar som har jobbat hårt" och slitit på hjärtat. Detta är dock inte hela sanningen. Det är en sjukdom och vi vill inte att den kryper nedåt i ålder. Lennart har jobbat med detta i 30 år och han säjer att det har blivit fler kelpies som kommer för ultraljud, då man vid veterinärbesök har hittat blåsljud. Han säjer också att det är hög tid att ta tag i detta.

Mitralisklaffen är klaffen som sitter mellan vänster förmak och kammare. Vid MD blir den så sakteliga förtjockad och med tiden stel. Den sluter då inte helt tätt när kammaren pumpar ut blod i aortan, stora kroppspulsådern. Då läcker det lite blod tillbaka in i förmaket och i och med det ökade trycket kan förmaket med tiden bli dilaterat, förstorat. Detta läckage kan då fångas upp i form av ett så kallat BLÅSLJUD, när man lyssnar på hjärtat.
Det här är en process som tar flera år. De första förändringarna på klaffen kan ses på ultraljud ca: 3 år innan det hörs ett blåsljud på grund av läckaget/den stela klaffen.
Med tiden blir hjärtat mera uttänjt och en hjärtsvikt utvecklas. Det innebär att pumpförmågan försämras och hunden kan få vätska i lungorna. Den blir lätt andfådd och kan få hosta, framför allt nattetid. Detta kan behandlas med vätskedrivande och hjärtstärkande medicin. Dock så är det bra att sätta in medicin redan innan hunden har en begynnande svikt. Alltså är det bra att låta lyssna på sin hunds hjärta och om det finns ett blåsljud kolla upp den med ett ultraljud, för att se hur det ser ut och eventuellt sätta in lite medicin.
Även hjärtats högersida kan med tiden bli involverat via tricuspidalisklaffen, klaffen mellan höger förmak och kammare.

Hundar ska inte ha läckage/blåsljud, enligt Lennart. Det finns även många gamla och hjärtfriska hundar.  

Ett blåsljud på en hund som är 10 år får vara accepterat, men vi ska se till att det inte "kryper nedåt i ålder". Detta genom att sålla bort hundar med för tidiga förändringar från avel.
Att utveckla detta är en process över många år, från första lilla förändringen till dilaterade förmak/kammare och svikt. En hund som utvecklar MVD i äldre ålder lever oftast gott och dör av något annat. So far so good, men inte OK att yngre hundar har MVD, med risk att det kryper neråt i ålder.

MVD är inte förvärvad. Man KAN få förändringar på klaffarna efter till exempel tonsillit ( "halsfluss" ) och feber, men det drabbar oftast aortaklaffen och ibland flera klaffar. Detta är dock ovanligt.
Det pratas ibland också om dåligt tandstatus och MD. Det är inte så att dåligt tandstatus orsakar MD, snarare att munbakterier som av någon anledning kommer in i blodomloppet lättare fastnar på klaffar som inte är friska. Inte mindre viktigt dock med munhygien på raser som kan ha defekter på hjärtklaffarna.

Lennart har aldrig sett eller hört om en kelpie med primär DCM. Inte heller Torkel Falk, som även han gör ultraljud. Jens Häggström på SVA/SLU, som forskar på hjärtan, säjer att inte heller han har sett DCM hos kelpie.
Ett dilaterat hjärta hos en kelpie med MVD är en sen följd av ett ökat tryck och läckage. Även andra klaffläckage kan ge dilatation.
DCM betyder Dilaterad CardioMyopati. Hjärtat blir uttänjt och försvagat. Primär DCM är en sjukdom som förekommer på bl.a. dobermann.
De som pratar om DCM nere i öst-Europa, kan det möjligen bero på missförstånd mellan veterinärer och hundägare? Primär DCM måste verifieras via obduktion, annars kan inte diagnosen fastställas. Att obducera ett hjärta kostar inte mera än ca: 1500 kr ( i Sverige ) Gör det för rasen - om så behövs! Man får tillbaka hundens kvarlevor kremerade, bara en liten bit av hjärtat som saknas.
Även hundar med MVD kan vara intressanta för obduktion/histologisk analys, för att se om det finns olika "typer".

Det finns en sjukdom som är ärftlig på boxer, som kallas ARVC, arytmogen högersidig cardiomyopati. Den uppträder i enstaka fall även hos andra raser. Hos andra raser än boxer är arvsgången inte undersökt/fastställd. Den är lite lik primär DCM, då hjärtat blir dilaterat och hunden kan få en kammararytmi och falla död ner. Den sjukdomen drabbar oftast yngre och medelålders hundar. Hjärtat blir med tiden dilaterat, uttänjt, framför allt på höger sida. Även denna sjukdom måste verifieras via obduktion.

Lennarts erfarenhet är att de första förändringarna kan ses vid en ultraljudsundersökning ca: 3 år innan hunden får blåsljud. Det innebär att man kan minska hundar i aveln med denna sjukdom om man gör en ultraljudsundersökning från 3 års ålder, och alltså väntar med avel innan man har gjort det. Alla med sjukdomen kommer vi inte att hitta då, men en del av de som har den och då kan vi undvika dessa med tidiga förändringar i avel.
Ett ultraljud som är "rent" innebär att hunden knappast kommer att uppvisa ett blåsljud inom 3 år tid. Så exempelvis en hund som har ett "rent" ultraljud som 6-åring, den har mest sannolikt inget blåsljud vid 9-10 års ålder. Kanske aldrig?

Att låta lyssna på så många hundar som möjligt varje år är en grund som rasklubben borde rekommendera, tycker Lennart. Dels för att veta hur läget ser ut i rasen och dels för att uppfödarna ska få en familjebild innan avel, samt för den enskilda hundägaren att veta hur hundens hjärta mår. Se till att en veterinär lyssnar vid vaccination och andra veterinärbesök och berätta för din uppfödare/rasklubb.


LÄGET
Vi vet att det förekommer MVD hos en del kelpie.
Vi bör hålla koll, eftersom vi inte vill hamna i Cavalierernas sits. Där har 90% av hundarna blåsljud vid 5 års ålder. Hade de tagit tag i detta för 30 år sedan, så hade de inte varit i sitt nuläge.

Ann-Sofie Lindgren

___________LÄNK till kontroll av Vickulas-hundar

__________________________

Update January 2019
Regarding to the earlier info below, here is an update.

After the info from Lennart, we started to try to find out as much as possibly about the situation. How many dogs affected? What ages?
We know that there are dogs that get murmur from MVD far before 10 years of age and also some dogs that get heart insufficiense from this before 10 years of age. In Sweden, the Nordic countries, Europe and Australia.
If breeding with the ones that get it in young age, it can be seen that they also have a higher grade of inheritation of this than others, also regarding age when it occur. It would be good to find this younger individuals and not breed from them. U/S is the only way.
 
The Kelpieclub asked SKK for central registration level 1 (on Dogdata) when an U/S was done. If so we could easily see the dogs there. SKK asked the cardiologsists Jens Häggström and Ingrid Ljungvall at SLU for their opinion. We had e-mail conversation and a phone meeting with them. Also they invited us to come with dogs that had issues from U/S done earlier, to have a look at them.
There was one dog with "real" MVD, the others had no changes at the valves, but small leaks. Three of them got the status clear. That is positive. They said that hearts can look a bit different in between breeds and sometimes a small, small leak is not patological. This dogs will be seen in 1,5 years again. What has happened? Same status - small leaks? What happens by age? No one knows today, as we have not doing this "research". Time will tell! Hearts can look different from time to time re. small leaks - re. to for example stress level.
I asked Jens, what is worst? A small leak or changes at the valve? The answer was changes at the valve/MVD.

More updates to come.


Thanks to Jens & Ingrid for all help!

_______________________

INFORMATION about MVD, Mitral Valve Degeneration, a heart disease    

I have in October 2016 met one of Sweden's most skilled and knowledgeable ultrasound veterinarians, who is also very skilled at hearts, Lennart Nilsfors. After today's talks and hearing by Lennart, I have received a lot of information.
I myself work in a Thoracic ICU, so I know a little about it.

MVD has also been called mitralis endocardosis. Another Swedish name was "old dog heart", that sometimes shows up to early. Also the names MD, mitralis degeneration, disorder and disease occur.
Well, it is a disease and the age when it starts is a part of the inheritance.

It is the most common heart disease in dogs. It has in all times occured kelpies here and there with murmur, related to MVD. Sometimes 9-10 years or older and also in younger dogs. It has been called "an old dogs heart", or "dogs that have been working hard" and it has affected their hearts. It is a disease and we need to look after it, as Lennart can see more kelpies today than earlier that come to him for U/S, after that a murmur has been discovered at a veterinarian visit, by other reasons. Lennart has been working with this for 30 years and he tells us that it is time to take care of this now.

The mitral valve is located between the left atrium and ventricle. If MVD, the valve becomes slowly thickened and stiff over time. It does not close completely when the chamber pumps out blood into the aorta. Then it leaks blood back into the atrium, and with the increased pressure, the atrium with time becomes dilated, enlarged. The leakage can then be captured in the form of a so-called MURMUR when listening to the heart.
This is a process that takes several years. The first changes in the valve can be seen on an ultrasound approximately 3 years before a murmur can be heard, due to leakage.
Over time, the heart becomes more dilated and heart insufficiency develops. This means that the pump capacity decreases and the dog can get fluid in the lungs. This can cause shortness of  breath and a cough, mostly common at nights. This can be treated with a diuretic and cardiotonic medicine. However, it is good to give the medicine before the dog has an incipient failure. So it is good to listen to a dog's heart when visiting a veterinarian and if there is a murmur, check it out with an ultrasound, to see how it looks and eventually give some medicine.
The right side of the heart can eventually become involved through the tricuspid valve, the valve between the right atrium and ventricle.

Dogs should not have leaking valves/murmur. There are many old and heart healthy dogs!

A murmur in a dog that is ~10 years would be acceptable, but we must ensure that it does not "go down in age", by not using dogs with early changes for breeding.
To develop this is a process over many years, from the first change to the dilated atrium/chambers and subsequent failure. A dog that gets MVD in older age usually lives well and dies of something else. So far so good, but not OK anyway that younger dogs have the MVD.

MVD is not acquired. One can get changes on valves from for example tonsillitis ("strep throat") and fever, but it most often affects the aortic valve and sometimes more valves. However, this is uncommon.
There is also talk about bad dental status and MVD. It's not that bad dental status causes the MVD, rather that oral bacterias for some reason enter the bloodstream and more easily sticking to valves that are not healthy, which anyway is unusual. No less important with good oral hygiene of breeds that may have defects in the heart valves.

Lennart has never seen or heard about a kelpie with primary DCM. Nor has Torkel Falk, who also does ultrasound. Jens Häggström at SLU, researching on hearts, has never heard of primary DCM in kelpies either. A dilated heart in a kelpie with MVD, is a late consequence of increased pressure and leakage in the mitral valve. Other valvular leakage of different genesis can also cause dilation.
DCM means Dilated CardioMyopathy. The heart becomes dilated and insufficient. It progresses much faster than MVD. This disease occurs for example in Dobermann.
Those who talk about DCM down in Eastern Europe, could it possibly be a misunderstanding between veterinarians and dog owners? Primary DCM must be verified through an autopsy for a diagnosis.
To dissect a heart does not cost more than about 1500 SEK  ( in Sweden ) Do it for the breed - if necessary! The dog comes back cremated. Just a little bit of the heart is missing.
Even dogs with MVD may be interesting for autopsy / histological analysis, to see if there are different "types".

There is a disease that is hereditary in boxers, called ARVC, arrhythmogenic right sided cardiomyopathy. It occurs occasionally in other breeds. In other breeds than the boxer's inheritance is not examined / established. It is a bit like primary DCM, as the dogs heart dilates and the dog can get a ventricular arrhythmia and fall down dead. It usually affects young and middle-aged dogs. The heart will with time be dilated, mostly on the right side. Also this disease needs to be diagnosed by autopsy.

SUGGESTED STRATEGY
Waiting with breeding females til appr. 3 years of age and do cardio ultrasound before mating is a good start. Males can of course be a little older. After that there should be U/S done at 5 and 7 years of age, or approximately each other year up to 7 years of age, regarding breeding dogs.
A dog that is 6 years when U/S is done shall not have any murmur, nor any leaking valves at the U/S. At 7 years of age small changes in the valves and small leaks may be acceptable, but murmur is not acceptable.

As changes can be seen on ultrasound approximatley 3 years before the murmur can be heard, the conclusion is that there will be less dogs with the disease in breeding, if waiting til 3 years and do an ultrasound before breeding. All dogs with the disease will not be found, but "many" will be.
Lennart also says this. Hope that more breeders will take care about this.
 

Don't rule out healthy dogs, even if they have relatives with MVD. Use healthy dogs for breeding.

Listening to as many dogs hearts as possible each year, is what the breed club could recommend. Partly to know what the situation looks like, but also for breeders to get a family picture before breeding and for the dogs owner to know how the dogs heart is.

To do an ultrasound before the age of 3 is in most cases not relevant.

An ultrasound that is "clear" means that the dog is unlikely to have a heart murmur within 3 years. For example, a dog that has a "clear" ultrasound at 6 years old, most likely has no murmur at the age of approximately 9-10. And perhaps never?

THE SITUATION
The situation is still to be handled. But we should be careful, because there are individuals with MVD. We do not want to end up in the same situation that the Cavaliers have. There are 90% murmur from MVD in dogs that are 5 years of age. If they had taken hold of this 30 years ago, they would not be in this current situation ... And personally, I really do not want to select dogs for breeding after cardiac status as the first choice and then the rest of the health and mentality...


Written in 2016 by Ann-Sofie Lindgren, Vickulas kennels, Sweden
LINK to heart checks of Vickulas-dogs
________________________________________________________________________


19/9 2016. UPDATE for Robbie. R.I.P. lovely boy <3
The autopsy did NOT show primary DCM. The rigth side was more affected than the left. Valves normal.
Similar to ARVC - arythmic right side cardiomyopathy. A disease that is inheritable in boxer and has been seen in single cases in other breeds.

Sov gott, Robbie <3
Obduktionen visade att han INTE hade primär DCM. Högersidan var mera affekterad än vänster. Klaffarna normala.
ARVC - arytmogen högersidig kardiomyopati - ärftlig hos boxer. Dyker upp i ströfall ibland hos andra raser.

________________________________________________